Regionálna Televízia Žiar
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Čo treba urobiť, aby vás mesto zaradilo do poradovníka do nového Domova pre seniorov

Čo treba urobiť, aby vás mesto zaradilo do poradovníka do nového Domova pre seniorov
.

Mesto Žiar nad Hronom a DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.

informuje, že predpokladaný dátum otvorenia nového zariadenia pre seniorov DIOMOV PRI KAŠTIELI je 01.12.02021

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v tomto novom zariadení pre seniorov  DOMOV PRI KAŠTIELI, si môže podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s fotokópiou posudku a fotokópiou právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydá príslušný obecný, alebo mestský úrad, kde má záujemca trvalý pobyt. Ďalšími prílohami sú  fotokópia rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku,  vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s overeným podpisom.

Príslušné doklady k stiahnutiu, následne k vyplneniu nájdete na – www.ziar.sk/domovprikastielno.

Vaša žiadosť o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby bude prijatá v kompletnom stave s vyššie uvedenými dokladmi. Ak nie ste držiteľom právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na soc. službu, využite mesiace jún, júl a august 2021 na jeho vystavenie. Doba od podania žiadosti o posúdenie odkázanosti až k vydaniu rozhodnutia o odkázanosti je v zmysle platnej legislatívy 30 dní. Využite letné mesiace na to, aby sme Vám Vašu kompletnú žiadosť riadne zaregistrovali, vybavili a následne zaradili do poradovníka!

 

Všetky tlačivá predkladajte na kontaktnú adresu od 01.09.2021:

MESTO Žiar nad Hronom

Mestský úrad

Š. Moysesa č. 46

965 01 Žiar nad Hronom

 

Poznámka do rohu obálky: ZpS DOMOV PRI KAŠTIELI

Video