Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Blíži sa zápis vášho dieťaťa do prvej triedy základných škôl v Žiari

Dátum: 18.02.2020
Autor: Info Žiar nad Hronom
Počet videní: 572
Blíži sa zápis vášho dieťaťa do prvej triedy základných škôl v Žiari

Termín zápisu do školy je vonku...

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. – školský zákon prebieha zápis do základných škôl v termíne od 1. apríla do 30. apríla. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa narodené v termíne od 1.9.2013 do 31.8.2014 alebo dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky!

Miesto a čas zápisu určuje VZN č. 6/2018 mesta Žiar nad Hronom. Termín zápisu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom:

 • Základná škola Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom
 • Základná škola Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom
 • Základná škola Jilemnického ul. č. 2 , Žiar nad Hronom

1. apríla 2020 (streda) od 9.00 do 18.00 hodiny

Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Podľa zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko (VZN č. 5/2007, ktoré mení a dopĺňa VZN č. 9/2011,VZN č. 12/2015 o určení školských obvodov pre jednotlivé školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Žiar nad Hronom v znení neskorších predpisov), ak sa zákonný zástupca nerozhodne podľa § 8 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Riaditeľ spádovej školy (školský obvod) je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení do nultého ročníka základnej školy a to vždy na:

 1. žiadosť zákonného zástupcu,
  • súčasťou je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • odporučenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 2. návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje,
  •  súčasťou je predchádzajúce odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  •  informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Zákonný zástupca dieťaťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou (odkladom) v predchádzajúcom školskom roku je povinný znova sa zúčastniť zápisu pre nasledujúci školský rok.

Ak zákonný zástupca neprihlási školopovinné dieťa na zápis do školy a nedbá o jeho riadnu dochádzku do školy obec postupuje podľa § 37 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Priestupku sa dopustí ten, kto ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého najmä tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa. Za priestupok možno uložiť pokutu do 331,50 eur.

Mesto ZH

 

Zápis do prvého ročníka bude aj na žiarskej cirkevnej škole:

 

ZŠ s MŠ Š. Moysesa srdečne pozýva rodičov a ich predškolákov

narodených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014

a deti s odloženou školskou dochádzkou na

ZÁPIS

do 1. ročníka cirkevnej školy

1. apríla 2020

od 9.00 hod. do 16.00 hod.

 

V našej škole nájdete všetko pre komplexný rozvoj Vášho dieťaťa:

kvalitné vzdelávanie,

duchovné vedenie,

rodinnú atmosféru,

digitálne prostriedky,

moderné vyučovacie metódy.

 

Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy,

alebo môžete využiť možnosť podať prihlášku

online na našej stránke v sekcii

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA DO 1. ROČNÍKA 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.