Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ide vaše dieťa na strednú školu? Tieto veci a termíny by ste mali vedieť.

Dátum: 29.01.2023
Autor: Info Žiar nad Hronom
Počet videní: 401
Ide vaše dieťa na strednú školu? Tieto veci a termíny by ste mali vedieť.

Základné informácie o termínoch podania prihlášky a prijímacích pohovorov.

Výber strednej školy je náročnou úlohou nielen pre deviatakov, ale rozhodovaniu sú vystavení i samotní rodičia. V tomto veku si máloktorý žiak vie predstaviť, aká profesia by ho v živote napĺňala. Ako urobiť správne rozhodnutie? Voľba budúcej školy by mala zodpovedať schopnostiam, zručnostiam, osobnostným predpokladom a záujmom žiaka. Zároveň je potrebné prihliadať na prospech, profilové predmety, prístup a motiváciu k učeniu. Nesmie sa tiež zabudnúť na prípadné zdravotné ťažkosti a z nich vyplývajúce obmedzenia. A uvedené skutočnosti zosúladiť s možnosťami uplatnenia sa na  trhu práce.

Základné informácie o podaní prihlášky na strednú školu:

 • Prihláška na vzdelávanie na všetky odbory sa podáva riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023. Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. 
 • Zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže podať prihlášku na vzdelávanie, v ktorej uvedie najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; vybrané odbory vzdelávania môžu byť aj na tej istej škole. 
 • Žiak môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.
 • Žiak so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania a žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.
 • Riaditeľ strednej školy môže zaradiť prijatie žiaka bez prijímacej skúšky do podmienok prijímacieho konania, ak v externom testovaní (Monitor 9) dosiahol úspešnosť najmenej:
  • 90%  v každom vyučovacom predmete samostatne (prijatie na gymnázium),
  • 80 % v každom vyučovacom predmete samostatne (prijatie na maturitný odbor strednej odbornej školy).
 • Uvedené sa nevzťahuje na prijímanie na odbor, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych          schopností, zručností alebo nadania.
 • Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy  zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023. 
 • Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
 • Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.  
 • Do 6. júna 2023 riaditeľ SŠ zverejní konanie 2. kola prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého  ročníka. Termín 2. kola prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest je 20. jún 2023. 

Na stránke školského výpočtového strediska (svs.edu.sk) sú dostupné informácie o plánovanom počte prijatých žiakov na SŠ. Taktiež sa priebežne uvádzajú aktualizované informácie o počtoch záujemcov o štúdium na jednotlivých odboroch SŠ, o možnostiach štúdia podľa odborov a škôl, ako aj kritériá prijímania na strednú školu.

Termíny konania prijímacích skúšok:

Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá 

Prvý termín

 • pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (talentové skúšky) – 2. máj, v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 28. apríl a 3. máj 
 • pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania – 4. máj, v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. máj 

Druhý termín

 • pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (talentové skúšky) – 11. máj, v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj a 15. máj 
 • pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania – 9. máj, v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 

Stredné športové školy

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:  

 • prvá fáza: termín overenia športového nadania – 21. marec až 14. apríl pre všetky druhy športov
 • druhá fáza: termín overenia zdravotnej spôsobilosti – 1. termín 2. máj, v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 28. apríl a 3. máj
  •  2. termín 11. máj, v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. a 15. máj

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.