Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Žiarska Dvojka hľadá riaditeľa alebo riaditeľku

Dátum: 29.11.2021
Autor: Info Žiar nad Hronom
Počet videní: 1116
Žiarska Dvojka hľadá riaditeľa alebo riaditeľku

Podmienky prijatia nájdete v článku.

Primátor mesta Žiar nad Hronom vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Ul. M. R. Štefánika č. 17, 965 01 Žiar nad Hronom.

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie I. atestácie v súlade s § 33 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z. – spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov , rezortných predpisov a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • znalosť práce s PC.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • overený doklad o vykonaní I. atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúcej minimálne 5 rokov,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,(Odpis z registra trestov sa bude vyžadovať len od úspešného uchádzača.)
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti,
 • predloženie písomne spracovaného návrhu koncepcie rozvoja základnej školy,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti,
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania prihlášky: 21.12.2021

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné poslať - doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa – Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom - neotvárať“ na adresu:

Mestský úrad
Personálne oddelenie
Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom

Rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo deň osobného doručenia žiadosti na úrad. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.