Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Požiare zapríčinili nedostatky vo vykurovacích telesách, dymovodoch a komínoch

Dátum: 15.10.2021
Autor: Info Žiar nad Hronom
Počet videní: 540
Požiare zapríčinili nedostatky vo vykurovacích telesách, dymovodoch a komínoch

V akom stave máte kúrenie vy.

Príchod jesene je v našom zemepisnom pásme spojený s príchodom chladného počasia, čim sa v mnohých domácnostiach začína vykurovacia sezóna. Priebeh vykurovacej sezóny znamená aj vyšší výskyt požiarov a to najmä v rodinných domoch vo vlastníctve fyzických osôb. Hlavným dôvodom je zanedbanie celkového stavu vykurovacích telies a komínov, ich kontroly a údržby. Nepodceňujte stav Vášho komína a spotrebiča, pretože nikto nechce znášať škody spôsobené požiarom na vlastnom majetku, ktorým sa navyše dalo predísť.

Zasielame Vám informácie o štatistike požiarovosti v rámci Banskobystrického kraja a okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica . V kalendárnom roku 2020 vzniklo na území Banskobystrického kraja celkovo 92 požiarov so škodou 8 080 €, ktoré vznikli vo vykurovacej sezóne a boli spôsobené hlavne vyhorením sadzí v komíne. V okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica bolo počas vykurovacej sezóny 2020/2021 t.j. od 1.9.2020 do 31.5. 2021 zaznamenaných spolu 24 požiarov. Tieto požiare sa priamo týkali nedostatkov vo vykurovacích telesách, dymovodoch a komínoch. Celková škoda bola 81 550 €, pričom najvyššie škody boli v okrese Banská Štiavnica.

Pri prevádzke palivových spotrebičov a používaní komínov a dymovodov je potrebné dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu – Vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z., o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Pred začiatkom zimného vykurovacieho obdobia by sme chceli občanov upozorniť na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržiavať pri prevádzke vykurovacích spotrebičov:

 • zabezpečiť inštaláciu palivových spotrebičov spôsobom určeným výrobcom v dokumentácii k spotrebiču (v ich okolí umiestniť nehorľavú podlahu alebo podložky...)

 • dodržovať bezpečné vzdialenosti od vykurovacích telies a dymovodov podľa pokynov výrobcu (pre tuhé palivá je to min. 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom!)

 • zabezpečiť odborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov!)

 • zabezpečiť vysýpanie popola z vykurovacích telies zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob

 • zabezpečiť neprekurovanie vykurovacích telies

 • spotrebiče umiestňovať na nehorľavú podlahu. Presah nehorľavej podlahy alebo podložky musí byť minimálne 300mm pred spotrebičom a 100mm po bokoch spotrebiču na tuhé palivo.

 • neskladovať horľavé materiály v blízkosti vykurovacích telies

 • nepoužívať k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej alebo denaturovaný lieh

 • udržiavať poriadok na povalách v blízkosti komínov a v pivniciach

 • zabezpečiť používanie vykurovacích telies len v dobrom technickom stave

 • zabezpečiť pravidelnú kontrolu a čistenie komína osobou odborne spôsobilou na tieto úkony!!!

 

Fyzické osoby sú povinné podľa § 14 ods.1 písm. h) zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov: „ ...zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou ( kominár)...“ a písm. i) „...dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov...“. Osoby, ktoré takto nekonajú sa dopúšťajú priestupku na úseku ochrany pred požiarmi!

 

Čistenie a kontrola komína

Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách a spôsobom, ktorý ustanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, podľa výkonu jednotlivých typov spotrebičov, a to:

 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom

do 50 kW, raz za:

 • 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,

 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

 • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom

nad 50 kW, raz za:

 • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá,

 • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

Na vykonávanie prác spojených s čistením, kontrolou a preskúšaním komína musí mať ten, kto ich vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia. Nedostatky, zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly. Ak sú zistené nedostatky závažného charakteru z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatku nemôže používať. Odborné preskúšanie komína pred pripojením spotrebiča na komín musí vykonať len odborne spôsobilá osoba. Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vydáva ten kto čistenie a kontrolu vykonal, pri preskúšaní komína a dymovodu to vydáva tiež len odborne spôsobilá osoba.

 

Samostatnou kapitolou je vypaľovanie komínov, ktoré sa môže vykonávať iba vo výnimočných prípadoch, ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komíny môže vypaľovať iba osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť, s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa musí oznámiť obci!

Vážení spoluobčania dúfame, že naše dobre mienené rady budú dobrým základom pre dôkladnú prípravu na nastávajúce vykurovacie obdobie a prežijete pokojné zimné obdobie bez požiarov v teple Vášho domova.

pplk. Ing. Slavomír Búci

vedúci oddelenia požiarnej prevencie

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.