Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Žiarski poslanci hľadajú nového kontrolóra mesta

Dátum: 08.07.2020
Autor: Info Žiar nad Hronom
Počet videní: 620
Žiarski poslanci hľadajú  nového kontrolóra mesta

Schvaľovať ho budú už v septembri

Pracovný pomer doterajšej hlavnej kontrolórky mesta, Ing. Evy Vincentovej,  bol založený pracovnou zmluvou s nástupom do práce 26.09.2014 na základe uznesenia MsZ č. 92/2014 na funkčné obdobie šesť rokov. Tento pracovný pomer jej zaniká uplynutím funkčného obdobia t. j. 25.09.2020, preto mestské zastupiteľstvo vypísalo výberové konanie na nového hlavného kontrolóra.

Prečítajte si podmienky.

 

Výberové konanie na hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom

 

Mestské zastupiteľstvo:

A/ vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom v súlade s § 18a ods. 2 a nasl.

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 10.09.2020.

 

B/ určuje

Náležitosti prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra mesta Žiar nad Hronom v súlade s § 18a ods.

2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelania

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa -- výhodou

- minimálne 5 rokov praxe vo verejnej alebo štátnej správe, riadiacej ekonomickej, právnickej alebo

kontrolnej činnosti

 

Ďalšie požiadavky:

- bezúhonnosť

- počítačové znalosti – Microsoft Word, Microsoft Excel, internet

- profesionalita, flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť

 

Požadované doklady:

- písomná prihláška do výberového konania

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

- profesijný životopis

- motivačný list

- overená kópia o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- potvrdenie o praxi

- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov podľa zákona č.

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra.

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra

mesta“ je potrebné zaslať poštou, alebo osobne doručiť najneskôr 26.08.2020 na adresu:

Mestský úrad

Ul. Š. Moysesa č. 46

965 19 Žiar nad Hronom

 

C/

-Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do

práce, týmto dňom je : 26.09.2020

-Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok 1c – t. j. 37,5 hodín

týždenne

-Plat hlavného kontrolóra je podľa § 18c) ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ,

koeficient podľa počtu obyvateľov f) od 10 001 do 20 000 obyvateľov: 1,96 x priemerná

mesačná mzda v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.