Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis predškolákov do prvej triedy bude bez detí

Dátum: 27.03.2020
Autor: Info Žiar nad Hronom
Počet videní: 715
Zápis predškolákov do prvej triedy bude bez detí

Zápis do základnej školy s novým termínom

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. – školský zákon prebieha zápis do základných škôl v termíne od 1. apríla do 30. apríla. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa narodené v termíne od 1.9.2013 do 31.8.2014, alebo dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.

Miesto a čas zápisu určuje VZN č. 6/2018 mesta Žiar nad Hronom. V súlade s usmernením MŠVVaŠ oznamujeme zmenu termínu.

 

Termín zápisu základných škôl v meste Žiar nad Hronom

Základná škola Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom (http://www.zsjanzh.edu.sk/)

Základná škola Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom (https://dvojka.edupage.org/)

Základná škola Jilemnického ul. č. 2 , Žiar nad Hronom (https://zsjilemnickehozh.edupage.org/)

ZŠ s MŠ Š. Moysesa ul. A. Kmeťa č. 1, Žiar nad Hronom (https://zssmzh.edupage.org/)

 

16. apríla 2020 (štvrtok) od 9.00 do 15.00 hod.

 

Forma: bez osobnej prítomnosti detí!

 

Z dôvodu zabezpečenia opatrení vydaných vládou Slovenskej republiky, a v závislosti od priestorových možností konkrétnej školy, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, zákonný zástupca môže prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky využitím jednej z nasledujúcich možností:

 

1. elektronickou formou: na stránke školy si nájde prihlášku na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktorú vyplní a odošle on-line alebo do e-mailovej schránky školy najneskôr do 16.4.2020,

 

2. ak má zákonný zástupca aktívnu elektronickú schránku: poskytne údaje zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom najneskôr do 16.4.2020,

 

3. ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky elektronicky, dostaví sa v deň zápisu do školy (16.4.2020), vyplní prihlášku a odovzdá ju poverenej osobe v škole (zákonný zástupca je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou, šálom... a dodržiavať dvojmetrový rozostup).

 

  • Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

  • Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  • Podľa zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko (VZN č. 5/2007, ktoré mení a dopĺňa VZN č. 9/2011,VZN č. 12/2015 o určení školských obvodov pre jednotlivé školy , ktorých zriaďovateľom je mesto Žiar nad Hronom v znení neskorších predpisov), ak sa zákonný zástupca nerozhodne inak.

  • Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, ak ho riaditeľ školy prijme na základné vzdelávanie.

  • Riaditeľ spádovej školy (školský obvod) je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka ( zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

  • Zákonný zástupca dieťaťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou (odkladom) v predchádzajúcom školskom roku je povinný znova sa zúčastniť zápisu pre nasledujúci školský rok.

  • Ak zákonný zástupca neprihlási školopovinné dieťa na zápis do školy a nedbá o jeho riadnu dochádzku do školy, obec postupuje podľa § 37 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Priestupku sa dopustí ten, kto ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého najmä tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa. Za priestupok možno uložiť pokutu do 331,50 eura.

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.